Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor diensten op naam van Sarina Zeeman, hierna te noemen “SZ”, geldig vanaf 2018.

Bedrijfsinformatie:
Elemental Flow
KvK 72696303


artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen SZ en degene die van de diensten van SZ gebruikt maakt, hierna te noemen "Cursist" en/of "Cliënt".

2. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat de Cursist/ Cliënt een betalingsverplichting aan zoals omschreven op de website, facturering en in de communicatie van SZ naar de Cursist/ Cliënt.

3. Onder 'diensten van SZ' wordt verstaan: Groepslessen, privé lessen, stembevrijding, coaching en massage.

4. Bij gebruikmaking van één of meerdere diensten van SZ, respecteert de Cursist/ Cliënt de begeleiding en werkwijze van SZ evenals de grenzen en richtlijnen in groepslessen zoals aangegeven door SZ. 

De Cursist/ Cliënt verklaart zich bereid tot respectvol gedrag en contact met SZ en/of medecursisten, zoals omschreven in Art.1.5. Ook verklaart de Cursist/ Cliënt zich bereid tot medewerking en openheid jegens de les en de docent, alsmede het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en proces.

5. 'Respectvol gedrag en contact' betekent onder meer: Afstemming met en respect voor de naar binnen gerichte aard van de training, geen inmenging met het proces en de beoefening van medecursisten, geen inmenging met het proces van lesgeven van de docent, gevolg geven aan grenzen indien aangegeven door de docent, het achterwege laten van scheldwoorden alsmede kwetsend taalgebruik en gedrag naar andere aanwezigen incl. de docent.

6. Het niet respecteren van de aard van de training, de docent of medecursisten geldt als storend gedrag en kan reden zijn om de deelname van de Cursist vroegtijdig te beëindigen. Indien de Cursist niet in staat blijkt om zich te verhouden tot SZ en/of haar diensten zoals in Art. 1.4 en 1.5 beschreven, dient de Cursist eveneens zijn/haar deelname te beëindigen. Ook is het SZ gerechtigd om de deelname van de Cursist te beëindigen indien zij van mening is dat de Cursist de les verstoort, zichzelf of andere aanwezigen schade berokkent door deelname aan de training, of omdat SZ de deelname van de Cursist om andere redenen onverantwoordelijk acht, hetzij voor de Cursist zelf, hetzij voor de groep. Ook in privé sessies geldt de geest van deze voorwaarden. In alle gevallen is geen sprake van recht op restitutie van de cursuskosten.

7. Indien zich tussen beide partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden voorzien is, dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden. 

artikel 2. Aansprakelijkheid

SZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen van Cursist/Cliënt of derden die op of rond de cursus/sessie locatie plaatsvinden noch tijdens de cursus/sessie. SZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gezondheidsproblemen van de Cursist/Cliënt ontstaan voor, tijdens of na afloop van de cursus. Ook aanvaardt SZ geen enkele aansprakelijkheid voor vermissingen of beschadigingen van eigendommen van Cursist/Cliënt of derden.

artikel 3. Betaling
1. Cursuskosten

Met cursuskosten wordt bedoeld het totaal door de Cursist te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief 21% BTW en omvat het cursusgeld en registratiekosten.

2. Registratiekosten

SZ behoudt zich het recht voor om het gedeelte van registratiekosten eerder in rekening te brengen dan het cursusgeld. In 2021 is dit €28 per wekelijkse cursus en €56 per cursusblok van 3 dagen; bij deelname aan de gehele basiscursus (basis 1 en 2 in 6 dagen) zijn de registratiekosten dus €112. De registratiekosten zijn er voor de administratie en andere kosten die voorafgaand aan de cursus gemaakt moeten worden. Registratiekosten worden in geen enkel geval geretourneerd. Tenzij anders bepaald door SZ dienen registratiekosten binnen 3 dagen na de verzonden factuur te worden betaald om een plek te reserveren in betreffende cursus.

Voor privé sessies en massages geldt voor de eerste boeking een registratiebedrag van €28. Dit bedrag is niet retourneerbaar nadat SZ de factuur heeft verzonden naar de Cliënt.

3. Cursusgeld

Cursusgeld is het gedeelte van de cursuskosten met aftrek van de registratiekosten, indien sprake is van een gescheiden betaling van registratiekosten en cursusgeld zoals genoemd in Art.3.2. Voor het cursusgeld geldt dat dit, tenzij anders bepaald door SZ, binnen 10 dagen na de verzonden factuur voldaan dient te zijn en in elk geval uiterlijk 5 dagen voor aanvang van betreffende cursus. 

4. Kosten massage, privé les en coaching
De kosten die gelden voor de verschillende massage mogelijkheden zijn beschreven op: elementalflow.nl/massage .
Een privéles kost €75 voor 75 min. en €85 voor 90 min. bij 1 persoon. 
Bij een rittenkaart geldt het gereduceerde tarief zoals vermeld op: elementalflow.nl/contact/priveles .
Bij privéles voor meerdere personen gelden andere prijzen. Deze zijn beschikbaar op aanvraag: sarinazeeman @ gmail. com.
Komt de Cliënt voor het eerst, dan geldt voor die eerste boeking een registratiebedrag van €28. Dit bedrag is niet retourneerbaar nadat SZ de factuur heeft verzonden naar de Cliënt.

artikel 4. Annuleren 
1. 'Annuleren' betekent, het schriftelijk per e-mail afmelden of verzoeken om een afspraak te verzetten, alsmede het niet verschijnen op een afspraak, ongeacht de reden.

2. Annuleren van cursussen, privélessen en massages door de Cliënt/Cursist dient altijd te geschieden door te e-mailen naar sarinazeeman @ gmail.com.
Alleen schriftelijke annuleringen per e-mail zijn geldig.

3. Annuleringskosten bij cursussen:
- Annuleren is tot 30 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos (m.u.v. registratiekosten indien van toepassing).
- Annuleringskosten tussen 30-14 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van de totale cursuskosten.
- Annuleringskosten vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus: 100% van de totale cursuskosten.

4. Niet opdagen of het vrijwillig verlaten van de cursus geldt als een 'no-show' waarvoor geen restitutie wordt verleend.

5. In alle gevallen waarin de Cursist tussentijds zijn/haar deelname moet beëindigen, is geen sprake van recht op restitutie, ongeacht de omstandigheden, overmacht of andere redenen van de Cursist, en ook geldend voor gevallen zoals beschreven in Art. 1.4 t/m 1.6. 

6. In het geval dat SZ tussentijds haar cursus moet onderbreken, schuift de betaling en deelname van de Cursist automatisch op naar de volgende beschikbare cursus binnen 6 maanden na onderbreking van de huidige cursus. Alleen in het uitzonderlijke geval dat SZ haar cursus moet beëindigen zonder zicht op een nieuwe cursus binnen 6 maanden, heeft de Cursist recht op restitutie van het lesgeld voor het aantal lessen dat is komen te vervallen. In dit geval zal het lesgeld binnen uiterlijk 60 dagen worden geretourneerd.

7. Annuleringskosten bij annulering door de Cliënt van een massage of privé sessie.
Alleen schriftelijke annuleringen per e-mail zijn geldig.
- Annuleren langer dan 2 werkdagen (48 uur*) voor aanvangstijd van een sessie is kosteloos.
- Bij annuleren binnen 2 werkdagen (48 uur*) voor aanvangstijd van een sessie wordt 50% in rekening gebracht.
- Bij annuleren binnen 1 werkdag (24 uur*) voor aanvangstijd van een sessie wordt 100% in rekening gebracht.

*De zaterdag en zondag vallen buiten deze etmalen-regeling. Dwz dat annuleren of verzetten op zaterdag of zondag geldt als een afzegging op de maandag na afloop van dat weekend.
Ook geldt bij deze etmalen-telling de aanvangstijd en dag (datum) van een afspraak (en niet slechts de datum).

Voorbeeld: Je hebt een afspraak op dinsdag 8 juni om 10:00.
Dan is tot vrijdag 4 juni om 09:59 annuleren kosteloos.
Bij annuleren tussen vrijdag 4 juni om 10:00 - maandag 7 juni om 09:59, wordt 50% gefactureerd.
Bij annuleren om/na 10:00 op maandag 7 juni dienen de volledige sessiekosten te worden voldaan.
In alle gevallen kunnen registratiekosten niet worden geretourneerd.


artikel 5. Verzetten van afspraken of cursusdeelname:
1.  Een verzoek om een afspraak / cursusdeelname te verzetten dient per e-mail te gebeuren naar sarinazeeman @ gmail.com. 

2. Voor het verzetten van een afspraak / cursusdeelname gelden dezelfde voorwaarden als voor annuleren zoals genoemd bij Annuleren in Art.4.

3. Cursusdeelname verzetten:
Cursusdeelname verzetten is alleen mogelijk na overleg en instemming van SZ.
Cursusdeelname verzetten geeft de Cursist in geen enkel geval recht op restitutie van (een deel van) de cursuskosten van diens oorspronkelijke cursus van deelname.
Bij het verzetten van deelname naar duurdere cursus dient de Cursist het verschil bij te betalen. 

4. SZ behoudt zich het recht voor om een massage / privé sessie te allen tijde af te zeggen dan wel verzetten zonder dat hier verdere gevolgen aan verbonden zijn voor SZ. Indien de Cliënt een door SZ geannuleerde afspraak reeds had betaald, verplicht SZ zich tot terugboeking van het volledige bedrag binnen 24 uur, tenzij overeengekomen wordt om de afspraak te verzetten. 

artikel 6. Wijziging cursusdata, -locatie en -tijden.
SZ behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in eerder aangekondigde cursusdata, cursuslocaties en -tijden.

artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 8. Wijziging algemene voorwaarden
SZ behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.

Algemene Voorwaarden voor diensten van Sarina Zeeman, hierboven genoemd “SZ”, geldig vanaf 2018.

Bedrijfsinformatie:
Elemental Flow
KvK 72696303
error: All content on this site is protected.