Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor diensten op naam van Sarina Zeeman, hierna te noemen “SZ”, geldig vanaf 2018 t/m 2021.

Bedrijfsinformatie:
Elemental Flow
Rustenburgerstraat 259-2
1073 GC Amsterdam
Nederland
KvK 72696303


artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen SZ en degene die van de diensten van SZ gebruikt maakt, hierna te noemen "Cursist".

2. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat de Cursist een betalingsverplichting aan zoals omschreven op de website, facturering en in de communicatie van SZ met de Cursist.

3. Diensten van SZ kunnen betreffen: Groepslessen, privé lessen, coaching en massage.

4. Bij gebruikmaking van één of meerdere diensten van SZ, accepteert de Cursist de begeleiding en werkwijze van SZ evenals de grenzen en richtlijnen in groepslessen zoals aangegeven door SZ. 

De Cursist verklaart zich bereid tot respectvol contact met SZ en/of medecursisten, tot medewerking en openheid jegens de les en de docent, en tot het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en proces. Respectvol gedrag en contact betekent onder meer: Afstemming met en respect voor de naar binnen gerichte aard van de training, geen inmenging met het proces en de beoefening van medecursisten, geen inmenging met het proces van lesgeven van de docent, gevolg geven aan grenzen en aanwijzingen in de les indien aangegeven door de docent. 

5. Het niet respecteren van de aard van de training, de docent of medecursisten geldt als storend gedrag en kan reden zijn om de deelname van de Cursist vroegtijdig te beëindigen. Indien de Cursist niet in staat blijkt om zich te verhouden tot SZ en/of haar diensten zoals in Art. 1.4 beschreven, dient de Cursist eveneens zijn/haar deelname te beëindigen. Ook is het SZ gerechtigd om de deelname van de Cursist te beëindigen indien zij van mening is dat de Cursist de les verstoort, zichzelf schade berokkent door deelname aan de training, of omdat zij de deelname van de Cursist om andere redenen onverantwoordelijk acht naar hetzij de Cursist zelf, hetzij de groep.

In alle gevallen is er geen sprake van recht op restitutie van het cursusgeld.

6. Indien zich tussen beide partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden voorzien is, dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 2. Aansprakelijkheid

SZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen van Cursist of derden die op of rond de cursuslocatie plaatsvinden noch tijdens de cursus. SZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gezondheidsproblemen van de Cursist ontstaan voor, tijdens of na afloop van de cursus. Ook aanvaardt SZ geen enkele aansprakelijkheid voor vermissingen of beschadigingen van eigendommen van Cursist of van derden.

artikel 3. Betaling
1. Cursuskosten

Met cursuskosten wordt bedoeld het totaal door de Cursist te betalen bedrag voor registratiekosten en cursusgeld. Dit bedrag is inclusief 21% BTW.

2. Registratiekosten

De registratiekosten bedragen €28 per wekelijkse cursus en €56 per cursusblok van 3 dagen; bij deelname aan de gehele basiscursus (basis 1 en 2 in 6 dagen) zijn de registratiekosten dus €112. De registratie kosten zijn er voor de administratieve afhandeling van de cursus registratie en kunnen niet worden geretourneerd. Tenzij anders bepaald door SZ dienen registratiekosten binnen 3 dagen na de verzonden factuur te worden betaald ter reservering van een plek in betreffende cursus.

3. Cursusgeld

Tenzij anders bepaald door SZ dient het te betalen lesgeld binnen 10 dagen na de verzonden factuur te worden voldaan en in elk geval uiterlijk 5 dagen voor aanvang van betreffende cursus. In het geval er een betaling in termijnen is overeengekomen, geldt de datum van de betreffende factuur voor bijbehorende termijn.

4. Kosten privé lessen en massages
De kosten die gelden voor de verschillende massage mogelijkheden zijn beschreven op: elementalflow.nl/massage
Een privéles kost €75 voor 75 min. en €85 voor 90 min. bij 1 persoon.
Bij privéles voor meerdere personen gelden andere prijzen. Deze zijn beschikbaar op aanvraag. 

Komt de cliënt/ Cursist voor het eerst, dan geldt voor diens eerste boeking een registratiebedrag van €28. 

Dit bedrag is niet retourneerbaar.

artikel 4. Annulering 
1. Melding van annulering voor cursussen, privélessen en massages dient te geschieden door te e-mailen naar sarinazeeman @ gmail.com.

2. Annuleringskosten tot 30 dagen voor aanvang van de cursus: Kosteloos.

3. Annuleringskosten tussen 30 dagen en 14 dagen voor aanvang cursus: de helft van het cursusbedrag.

4. Annuleringskosten vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus: Het gehele cursusbedrag.

5. Niet komen opdagen of het vrijwillig verlaten van de cursus geldt als een 'no-show' waarvoor geen restitutie wordt verleend.

6. In alle gevallen waarin de Cursist tussentijds zijn of haar deelname moet beëindigen, is er geen sprake van recht op restitutie, ongeacht de omstandigheden of redenen van de Cursist.  

7. In het geval dat SZ tussentijds haar cursus moet onderbreken, schuift de betaling en deelname van de Cursist automatisch op naar de volgende beschikbare cursus binnen 6 maanden na onderbreking van de huidige cursus. Alleen in het uitzonderlijke geval dat SZ haar cursus moet beëindigen zonder zicht op een nieuwe cursus binnen 6 maanden, heeft de Cursist recht op restitutie van het lesgeld voor het aantal lessen dat is komen te vervallen. In dit geval zal het lesgeld binnen uiterlijk 60 dagen worden geretourneerd.

8. Annuleringskosten bij annulering door de cliënt dan wel Cursist van een massage of privé sessie:
Vóór 48 uur voorafgaand aan de dag en tijdstip van de afspraak- kosteloos.
Tussen 48-24 uur voorafgaand aan de dag en het tijdstip van de afspraak- 50% van de totale kosten.
Binnen 24 uur wordt de sessie volledig in rekening gebracht.

Voorbeeld: Je hebt een afspraak op Di. 9  juni om 10:00. 
Dan is kosteloos annuleren mogelijk tot Zo. 7 juni 10:00.
Annuleer je tussen Zo. 7 na 10:00 en Ma. 8 juni om 10:00, dan betaal je 50% van de rekening.
Vanaf 10:00 op Ma. 8 juni worden de volledige kosten bij annulering in rekening gebracht.

In alle gevallen kunnen registratiekosten niet worden geretourneerd.


artikel 5. Verzetten van afspraken of cursusdeelname:
1.  Aanvragen voor het wijzigen van afspraken en/of cursusdata dienen te geschieden door te e-mailen naar 
sarinazeeman @ gmail.com. 

2. Afspraken verzetten: 
Je kunt je afspraak tot 24 uur voorafgaand aan dag en tijdstip kosteloos verzetten.
Bij het verzetten van een afspraak binnen 24 uur betaal je 15% van de originele boekingskosten bovenop de boekingskosten.

Voorbeeld: Je hebt een afspraak van €75  op Di. 9  juni om 10:00.
Dan is kosteloos verzetten mogelijk tot Ma. 8 juni om 10:00.
Verzet je na 10:00 op 8 juni, dan betaal je €86,25 voor je nieuwe afspraak.

3. Cursusdeelname verzetten: 
Cursusdeelname verzetten is alleen mogelijk na overleg en instemming van SZ.
Cursusdeelname verzetten geeft de Cursist in geen enkel geval recht op restitutie van (een deel van) de cursuskosten van diens oorspronkelijke cursus van deelname.
Bij het verzetten van deelname naar een duurdere cursus dient de Cursist het verschil bij te betalen. 

4. SZ behoudt zich het recht voor om een massage / privé sessie te allen tijde af te zeggen dan wel verzetten zonder dat hier verdere gevolgen aan verbonden zijn voor SZ.

artikel 6. Wijziging cursusdata, -locatie en -tijden.
SZ behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in eerder aangekondigde cursusdata, 
cursuslocatie en -tijden.

artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 8. Wijziging algemene voorwaarden
SZ behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.

Algemene Voorwaarden voor diensten van Sarina Zeeman, hierboven genoemd “SZ”, geldig vanaf 2018 t/m 2021.

Bedrijfsinformatie:
Elemental Flow
Rustenburgerstraat 259-2
1073 GC Amsterdam
Nederland
KvK 72696303